Zaabonuj

Wklep swój adres email:

Zdzielal:FeedBurner

Popularne posty

Obserwatorzy

Blog - wieczorna

Link do strony wspolnoty

https://sites.google.com/site/wspolnotarastafari/

Lista działów

Korzenie - magazyn reggae

Łączna liczba wyświetleń

Duchowi bracia- mowa cesarza Haile Selassie I

"Wiedząc że postęp materialny i duchowy jest istotny dla ludzkości, musimy bezustannie pracować aby równocześnie osiągnąć te dwa cele. Tylko wtedy będziemy w stanie osiągnąć ten absolutny spokój wewnętrzny, tak konieczny dla naszego dobrego samopoczucia. Kiedy tylko narasta konflikt pomiędzy wartościami materialnymi i duchowymi, sumienie odgrywa ważną rolę i każdy kto cierpi przez nieczyste sumienie nie jest nigdy uwolniony od tego problemu póki nie osiągnie pokoju ze sobą i swym sumieniem. Dyscyplina umysłu jest głównym składnikiem szczerej moralności i przez to duchowej mocy. Moc ducha jest wiecznym przewodnikiem, w tym życiu i w następnym, jako ze człowiek jest najprzedniejszym spośród wszystkich stworzeń.

Prowadzony przez siłę duchową, człowiek może osiągnąć szczyty przeznaczone dla niego przez Wielkiego Stwórcę. Jako że nikt nie może ingerować w królestwo Boga, powinniśmy tolerować i żyć obok tych innej wiary. W tradycji mistycznej różnych religii mamy nadzwyczajną wspólnotę ducha. Jakąkolwiek religię by wyznawali, są duchowymi braćmi. Podczas gdy różne religie w ich historycznych formach wiążą nas do ograniczonych grup i walczą przeciwko rozwojowi odpowiedzialności wobec wspólnoty światowej, mistycy stali już uprzednio za braterstwem ludzkości, w harmonii z duchem mistyków minionych er.

Nikt nie powinien kwestionować wiary innych, jako że żadna istota ludzka nie moze oceniać dróg Boga.”
- H.I.M. Emperor Haile Selassie I


Spiritual Kinsmen
"Knowing that material and spiritual progress are essential to man, we must ceaselessly work for the equal attainment of both. Only then shall we be able to acquire that absolute inner-calm, so necessary to our well-being. Whenever conflict arises between material and spiritual values, the conscience plays an important role and anyone who suffers from a guilty conscience is never really free from this problem until he makes peace with himself and his conscience. Discipline of the mind is a basic ingredient of genuine morality and therefore of spiritual strength. Spiritual power is the eternal guide, in this life and the life after, for man ranks supreme among all creatures.

Led forward by spiritual power, man can reach the summit destined for him by the Great Creator. Since nobody can interfere in the realm of God we should tolerate and live side by side with those of other faiths. In the mystic traditions of the different religions we have a remarkable unity of spirit. Whatever religion they may profess, they are spiritual kinsmen. While the different religions in their historic forms bind us to limited groups and militate against the development of loyalty to the world community, the mystics have already stood for the fellowship of humanity...in harmony with the spirit of the mystics of ages gone by.
No one should question the faith of others, for no human being can judge the ways of God."

Posted by Adam Phoo on 09:31. Filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Duchowi bracia- mowa cesarza Haile Selassie I

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć